Nemokamas pristatymas į paštomatus nuo 40€.

Pirkimo – pardavimo taisyklės

Pirkimo – pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes elektroninėje parduotuvėje www.moshop.lt (toliau – Pirkėjas), ir Monikos Tiškutės, gyv. Odminių g. 1-24, Vilnius, Lietuva, ind. veiklos nr. 1090095 (toliau -Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę.

1.2. Šiomis Taisyklėmis yra įtvirtinamas prekių pirkimas-pardavimas, kuris yra atliekamas elektroninėje parduotuvėje www.moshop.lt.

1.3. Šios Taisyklės turi tokią pačią teisinę galią kaip ir sutartis.

1.4. Pirkimo – pardavimo procesą, Pirkėjo bei Pardavėjo teises ir pareigas nustato visose internetinės svetainės www.moshop.lt skiltyse pateiktos taisyklės ir kita su prekių pirkimu ir pristatymu susijusi informacija.

1.5. Pasirašydamas šias Taisykles (tai yra pažymėjęs varnele langelį su žodžiais „Aš sutinku su prekių pirkimo ir pardavimo taisyklėmis“) Pirkėjas patvirtina, kad jis perskaitė Taisykles, suprato jų nuostatas bei sutiko su Taisyklėmis. Jeigu Pirkėjas neperskaitė ir (ar) nesuprato Taisyklių nuostatų ir (ar) nesutiko su jomis – jis neturi teisės įsigyti jokių prekių elektroninėje parduotuvėje www.moshop.lt.

1.6. Pirkėjas patvirtina, jog supranta, kad pažymėjęs varnele langelį „Aš sutinku su prekių pirkimo ir pardavimo taisyklėmis“, patvirtina (pasirašo) teisines pasekmes sukeliančią civilinę sutartį.

1.7. Šios Taisyklės yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos prekių pirkimo – pardavimo nuostatos elektroninėje parduotuvėje www.moshop.lt.

1.8. Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktus, Pardavėjas gali bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles.

2. Taisyklių objektas

2.1. Šiomis taisyklėmis Pardavėjas įsipareigoja perduoti elektroniniame prekių sąraše, į kurį Pirkėjas įtraukė prekes, kurias nori įsigyti iš Pardavėjo (toliau – Užsakymas) nurodytas prekes (toliau – Prekės) Pirkėjo nuosavybėn, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir sumokėti už jas Užsakyme nustatytą kainą.

2.2. Pirkėjas Prekes užsisako vadovaudamasis internetinėje svetainėje www.moshop.lt pateiktomis taisyklėmis ir sąlygomis. Šie nurodymai yra neatskiriama šių Taisyklių dalis.

2.3. Prekių nuosavybės teisė Pirkėjui perduodama nuo jų faktinio perdavimo Pirkėjui, ar jo įgaliotam atstovui, momento.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę šių Taisyklių nustatyta tvarka atlikti visus veiksmus susijusius su Prekių įsigijimu www.moshop.lt elektroninėje parduotuvėje.

3.2. Tinkamos kokybės Prekių, įsigytų el. parduotuvėje www.moshop.lt keitimo ir grąžinimo taisyklės:

3.2.1. Pirkėjas, nenurodydamas priežasties, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių perdavimo (pristatymo) dienos turi teisę atsisakyti Prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui el. paštu [email protected]. Pranešime turi būti nurodytas Užsakymo numeris, Pirkėjo telefono numeris, pinigų sumokėjimą už Prekes patvirtinantis dokumentas bei nurodytos norimos grąžinti Prekės. Gavęs Pirkėjo prašymą, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas ir aptaria Prekių grąžinimo detales.

3.2.2. Šių Taisyklių 3.2.1. punkte nurodyta teise Pirkėjas negali pasinaudoti, jei Prekės buvo išpakuotos po pristatymo ir yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228¹⁰ straipsnio 5 punktas).

3.2.3. Pasirašydamas šias Taisykles (tai yra pažymėjęs varnele langelį su žodžiais „Aš sutinku su prekių pirkimo ir pardavimo taisyklėmis“) Pirkėjas patvirtina, kad supranta, jog dauguma www.moshop.lt elektroninėje parduotuvėje galimų įsigyti kosmetikos produktų negalima grąžinti dėl higienos priežasčių, išskyrus atvejus kai jie yra netinkamos kokybės. Jeigu Pirkėjas prieš įsigydamas Prekes www.moshop.lt elektroninėje parduotuvėje turi abejonių dėl tam tikrų Prekių, jis gali susisiekti www.moshop.lt elektroninėje parduotuvėje esančiais kontaktais ir susitarti apžiūrėti norimas įsigyti Prekes ir įsitikinti ar tikrai nori jas įsigyti. Pardavėjas, dėl higienos priežasčių, pasilieka teisę kiekvienu atveju spręsti individualiai ar Pirkėjas turi teisę grąžinti tinkamos kokybės Prekes.

3.2.4 Pardavėjui sutikus, kad Prekės būtų grąžintos Pardavėjui, Prekės gali būti grąžinamos tik esant šioms sąlygoms:

3.2.4.1. grąžinamos Prekės yra neišpakuotos, originaliose ir tvarkingose pakuotėse;

3.2.4.2. Prekės nėra Pirkėjo sugadintos;

3.2.4.3. Prekės yra nepanaudotos ir nepraradusios prekinės išvaizdos, nepažeistos Prekių etiketės, apsauginės plėvelės ir kt. Pardavėjas pabrėžia, kad negali būti grąžinamos prekės, kurių naudojimo (arba nenaudojimo) neįmanoma patikrinti. Pavyzdžiui, jei prekės gamintojas prekę originaliai įpakuoja taip, kad negalima patikrinti ar klientas prekę buvo išpakavęs ir panaudojęs (pvz. dauguma ILIA ir Sothys prekinių ženklų produktų negalima grąžinti, nes gamintojas necelofanuoja produktų).

3.2.4.4. Prekės grąžinamos tokios pačios sudėties, kokios buvo Pirkėjo gautos, kartu turi būti grąžinamos ir už pirkinį gautos dovanos;

3.2.4.5. Pirkėjas grąžindamas Prekes turi pateikti pinigų sumokėjimą už Prekes patvirtinantį dokumentą.

3.2.5. Grąžinant Prekes be Pardavėjo kaltės Prekių pristatymo išlaidos atitenka Pirkėjui. Pristatymo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už Prekes sumokėtų pinigų.

3.2.6. Pardavėjas, gavęs Prekes ir įsitikinęs, kad grąžintos Prekės atitinka Taisyklių 3.2.4. punkte nurodytus reikalavimus, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžina Pirkėjui pinigus už Prekes į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.

3.3. Netinkamos kokybės Prekių, įsigytų el. parduotuvėje www.moshop.lt keitimo ir grąžinimo taisyklės:

3.3.1. Jeigu Pirkėjui buvo parduotos netinkamos kokybės Prekės ir Pardavėjas su Pirkėju neaptarė jų trūkumų, Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš Pardavėjo reikalauti:

3.3.1.1. nemokamai pašalinti Prekių trūkumus;

3.3.1.2. nemokamai pakeisti netinkamos kokybės Prekes į tinkamos kokybės Prekes;

3.3.1.3. atitinkamai sumažinti Prekių kainą;

3.3.1.4. vienašališkai nutraukti Prekių pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą. Tačiau Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu Prekių trūkumai yra mažareikšmiai.

3.3.2. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 3.3.1. punkte numatytų reikalavimo būdų.

3.3.3. Pirkėjas nedelsiant turi pranešti Pardavėjui apie pastebėtus Prekių kokybės trūkumus el. paštu [email protected]. Pranešime turi būti nurodytas Pirkėjo vardas, pavardė, Užsakymo numeris, norimos grąžinti Prekės, pinigų sumokėjimą už Prekes patvirtinantis dokumentas, trumpai apibūdinti Prekių trūkumai, vienas iš Taisyklių 3.3.1. punkte nurodytų reikalavimo būdų, Pirkėjo telefono numeris, bei banko sąskaita, į kurią Pirkėjas nori gauti pinigus už grąžinamas Prekes, jei pasirinktas Taisyklių 3.3.1.4. punkte numatytas reikalavimo būdas. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas.

3.3.4. Pirkėjas, šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, pateikęs Pardavėjui pranešimą apie Prekių pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymą (Taisyklių 3.3.1.4. punktas), privalo savo sąskaita ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią pateikė Pardavėjui atitinkamą pranešimą, grąžinti Pardavėjui Prekes. Prekės grąžinamos abiems šalim patogiu sutartu būdu.

3.3.5. Pirkėjas gali pasinaudoti Taisyklių 3.3.1.4. punkte numatyta teise jei Prekės grąžinamos originaliose pakuotėse, Prekės nėra sugadintos, Prekių išvaizda iš esmės nepasikeitė, t. y. Prekių ar jų pakuočių išvaizdai buvo padaryti tik tokie pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautas Prekes ir yra pateiktas pinigų sumokėjimą už Prekes patvirtinantis dokumentas.

3.3.6. Pardavėjas, gavęs Prekes ir įsitikinęs, kad Prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės bei atitinka Taisyklių 3.3.5. punkte nurodytus reikalavimus, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžina pinigus už Prekes ir patirtas Pirkėjo grąžinimo išlaidas į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.

3.3.7. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.

3.3.8. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų Prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

4. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už Prekes ir priimti jas internetinės svetainės www.moshop.lt Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo internetinėje svetainėje www.moshop.lt duomenų. Pirkėjui tyčia arba netyčia perdavus savo prisijungimo duomenis tretiesiems asmenims, Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus bei tų veiksmų pasekmes.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Pardavėjas turi teisę anuliuoti Užsakymą ar jo dalį ir grąžinti Pirkėjui jo sumokėtą pinigų sumą, jei dėl techninės ar trečiųjų šalių kaltės internetinėje svetainėje www.moshop.lt buvo klaidingai nurodytos užsakytų Prekių kainos, arba jei užsakytų Prekių pristatymas yra neįmanomas.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t. y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 8 skyriuje nurodytomis sąlygomis.

6.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytų Prekių, įsipareigoja pasiūlyti analogiškas ar kiek įmanoma savo savybėmis panašias Prekes. Pirkėjui atsisakius priimti analogiškas ar savo savybėmis panašias Prekes, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

6.4. Jei Pirkėjas pasinaudojo papildoma nuolaida (pvz. nemokamas pristatymas) ir vėliau atšaukė arba grąžino bent vieną Prekę, Pardavėjas pasilieka teisę iš Pirkėjui grąžinamos sumos išskaičiuoti papildomos nuolaidos sumą. Pavyzdžiui, perkant Prekių už 10 ir daugiau eurų, automatiškai yra suteikiama nemokamo pristatymo paslauga, tačiau jei Pirkėjas atšaukia arba grąžina vieną ir daugiau Prekių ir likusių Prekių Užsakymo suma nesiekia 10 eurų, tuomet pritaikyta nemokama pristatymo paslauga yra atšaukiama ir pristatymo kaina yra išskaičiuojama iš grąžinamos sumos.

7. Prekių apmokėjimo tvarka

7.1. Prekių kainos www.moshop.lt elektroninėje parduotuvėje ir Prekių Užsakyme nurodomos eurais ir apima mokesčius, įskaitant PVM.

7.2. Prekių pristatymo išlaidos ir (ar) kitų Trečiųjų asmenų paslaugų išlaidos (jeigu taikoma) į Prekės kainą nėra įtrauktos, nebent www.moshop.lt elektroninėje parduotuvėje būtų aiškiai nurodyta ir skelbiama, jog esant tam tikroms sąlygoms, Prekių pristatymas yra nemokamas. Taikytinos Prekių pristatymo išlaidos nurodomos ir pateikiamos Pirkėjui Prekių Užsakymo metu.

7.3. Prekėms gali būti taikomos nuolaidos, kurios yra nesumuojamos, išskyrus atvejus, kai konkrečios nuolaidos ar akcijos taisyklės numato kitaip ir tai aiškiai nustatyta bei skelbiama www.moshop.lt elektroninėje parduotuvėje.

7.4. Pirkėjas, savo pasirinkimu, atsiskaito už Prekes ir Prekių pristatymą vienu iš šių būdų:

7.4.1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis mokėjimas, kai Pirkėjas perveda pinigus į www.moshop.lt elektroninės svetainės valdytojo banko sąskaitą;

7.4.2. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste per www.mokėjimai.lt sistemą.

7.5. Atsiskaitydamas už Prekes Taisyklių 7.4.1 ir 7.4.2 punktuose numatytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už Prekes nedelsiant. Tik gavus mokėjimų operatoriaus patvirtinimą apie Pirkėjo apmokėjimą už Prekes, pradedamas formuoti Prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti Prekių pristatymo terminas.

7.6. Pirkėjui neįvykdžius pareigos atsiskaityti už Prekes, bus laikoma, kad Pirkėjas atsisako Prekių pirkimo – pardavimo sutarties ir Pardavėjas neturi Pirkėjui jokių įsipareigojimų, kylančių iš šios pirkimo – pardavimo sutarties. Dėl to Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 7.4.1 ir 7.4.2 punktuose numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už Prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo Prekių užsakymo www.moshop.lt internetinėje svetainėje pateikimo.

8. Prekių pristatymas

8.1. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu Prekių pristatymo adresu per Pardavėjo pasitelktą kurjerį arba į Pirkėjo pasirinktą savitarnos siuntų terminalą.

8.2. Jeigu Prekės pristatomos Pirkėjui, Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats arba kitas asmuo, kuris gali būti nurodytas kaip siuntinio Gavėjas.

8.3. Tuo atveju, kai Pirkėjas negali priimti Prekių pats, įskaitant kai Prekių užsakyme nurodytu pristatymo adresu Pirkėjo ar Pirkėjo nurodyto asmens nėra, Pardavėjo įgaliotas asmuo (kurjeris) turi teisę išduoti Prekes bet kuriam kitam Prekių pristatymo adresu esančiam veiksniam pilnamečiam asmeniui, pateikusiam mokėjimo už Prekes patvirtinimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį Prekių pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą ar teisę priimti pristatomas Prekes. Tokiu atveju, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui jokių pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.

8.4. Laikoma, kad Prekės pateiktos (perduotos) Pirkėjui tinkamai, kai pasirašomas Prekių perdavimą – priėmimą (pristatymą ir (ar) atsiėmimą) patvirtinantis dokumentas.

8.5. Prekių kiekis ir jų įpakavimas tikrinami Prekių perdavimo Pirkėjui metu. Prekių perdavimo metu nustačius Prekių kiekio trūkumą, Prekių ir (ar) Prekių pakuotės pažeidimus, tokius trūkumus Pirkėjas privalo nurodyti Prekių perdavimą patvirtinančiame dokumente, taip pat nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) kalendorinę dieną nuo Prekių perdavimo Pirkėjui dienos informuoti apie tai Pardavėją el. paštu [email protected] arba susisiekti www.moshop.lt elektroninėje parduotuvėje nurodytu telefono numeriu. Tokiu atveju pažeidimai, atsiradę dėl Pardavėjo kaltės, šalinami Pirkėjo ir Pardavėjo suderinta tvarka ir terminais. Vėliau pretenzijos dėl Pirkėjui perduotų Prekių kiekio ir (ar) įpakavimo nepriimamos.

8.6. Minėtas punktas netaikomas tais atvejais, kai Tinklapyje aiškiai nurodyta, kad parduodamos Prekės yra su pažeista pakuote ir, atitinkamai, Prekės parduodamos už mažesnę kainą. Laikoma, kad užsakydamas tokias Prekes, Pirkėjas sutinka jas pirkti nurodytomis aplinkybėmis ir ateityje negali reikšti reikalavimų ar pretenzijų Pardavėjui dėl Prekių pakuotės pažeidimų ar trūkumų.

8.7. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Prekes Pirkėjui laikydamasis www.moshop.lt elektroninėje parduotuvėje skelbiamais Prekių pristatymo terminais. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų Prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų Prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais Prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiais atvejais Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir informuoti apie susidariusią situaciją.

8.8. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9. Prekių kokybės garantija

9.1 Kiekvienos parduodamos Prekės savybės nurodomos prie kiekvienos Prekės esančiame Prekės aprašyme.

9.2. Pardavėjas neatsako, kad Tinklapyje pavaizduotų Prekių spalva, forma ir (ar) kiti parametrai gali neatitikti realių Prekės formų, spalvos ir (ar) kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo įrenginio techninių savybių. Dėl to, tuo atveju, jeigu Pirkėjui reikia išsamesnės informacijos ar patarimo dėl www.moshop.lt elektroninėje parduotuvėje esančių Prekių, Pirkėjas visuomet gali kreiptis el. paštu [email protected] arba susisiekti www.moshop.lt elektroninėje parduotuvėje nurodytu telefonu numeriu.

9.3. Pardavėjas garantuoja Pirkėjui, kad Prekių pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu visos Prekės neturi paslėptų trūkumų ir atitinka kokybės reikalavimus, tai yra turi visas savybes, kurios būtinos Prekėms, kad jas būtų galima naudotis pagal įprastinę ar specialią paskirtį.

10. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

10.1 Pardavėjas pasilieka teisę, savo nuožiūra, bet kuriuo metu įvesti ir (ar) atšaukti pasiūlymus, akcijas, žaidimus arba keisti Prekių kainas, skelbiamas www.moshop.lt elektroninėje parduotuvėje, arba bet kokią www.moshop.lt elektroninėje parduotuvėje pateiktą medžiagą ar turinį, nepažeidžiant Pirkėjo teisių.

11. Apsikeitimo informacija

11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes pateiktu el. pašto adresu.

11.2. Pirkėjas visus savo pranešimus ir klausimus pateikia www.moshop.lt elektroninės svetainės skiltyje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

11.3. Pirkėjas, vadovaujantis šiomis taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai būtini Prekių užsakymui, apmokėjimui ir pristatymui įvykdyti, taip pat sutinka, jog jo el. paštas, Pardavėjui pateiktas šių Taisyklių 11.1. punkte numatytais atvejais, gali būti naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslais.

12. Šalių atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

12.2. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė buvo suteikta.

12.3. Jei www.moshop.lt elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitu įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

13. Nepaprastosios aplinkybės

13.1. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šias Taisykles nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimo jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos aplinkybes supranta taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

14. Baigiamosios nuostatos

14.1 Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visi su Prekių pirkimo – pardavimo sutartimi susiję ar dėl jos vykdymo, pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo kilę ginčai, pretenzijos ir (ar) nesutarimai sprendžiami derybų keliu. Jeigu susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis, ginčai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

14.2. Pardavėjas turi teisę pakeisti, pakoreguoti ar papildyti šias Taisykles, todėl Pirkėjui teikiant Prekių Užsakymą, bus taikomos Taisyklės, galiojančios Prekių Užsakymo pateikimo metu.

14.3. Norėdami informuoti Pardavėją apie šių Taisyklių pažeidimą, turėdami klausimų, pretenzijų ar jei Jums reikalinga Pardavėjo pagalba dėl šių Taisyklių aiškinimo ar jų taikymo, prašome kreiptis el. paštu [email protected].

Prekės ženklas:
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Nuotrauka
 • SKU
 • Rating
 • Kaina
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Aprašymas
 • Content
 • Weight
 • Dydis
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Palyginti

Prekės užklausa

Užpildykite šią formą ir mes su Jumis susisieksime, dėl šios prekės įsigyjimo.